+4 021.315.91.14

RAEI pentru beneficiarii liceului Pamfil Seicaru

 • A invata - A progresa

 • Tehnologia este
  varful de lance pentru viitor

 • Sustinem pregatirea corespunzatoare

 • Formam echipe puternice

 • Suntem LICEUL TEHNOLOGIC Pamfil Seicaru

"Quidquid discis, tibi discis" - Orice ai invata, inveti pentru tine

“ ... O școală cu suflet ... ”

RAEI pentru beneficiarii liceului Pamfil Seicaru

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII EDUCATIEI,
 pentru anul scolar  2011-2012  finalizat la data de 16.01.2013  de catre CEAC, numita prin decizie la 01 sept. 2013

 

 I. CINE SUNTEM?

              Liceul tehnologic Pamfil Seicaru    functioneaza  din anul 1963  cand a fost infiintata  cu denumirea de Scoala Profesionala de Mecanici Agricoli,iar din anul 1974 au fost infiintate si clase de liceu ,functionand  cu denumirea de Liceul Industrial Ciorogirla.

            Incepand cu 28 martie 1995 aceasta unitate de invatamant a primit numele ziaristului Pamfil Seicaru.

            Statutul de organizare si functionare  al unitatii este reglementat de Legea Educatiei Nationale  nr.1 din data de 05.01.2011.

Astazi Liceul Tehnologic Pamfil Seicaru are in planul de scolarizare 48 de clase la nivelul invatamantului liceal (zi, seral, frecventa redusa) si 2 clase la cursurile postliceale, un total de 50 de clase, cu un numar de 1215 elevi. Procesul instructiv-educativ se desfasoara in 3 corpuri de cladire care dispun de grupuri sanitare interioare si  incalzire centrala

            Baza materiala este proprietatea unitatii si provine din dotari efectuate cu credite primite de la Consiliul Local Ciorogirla si de la Ministerul Educatiei prin Inspectoratul  Scolar Judetean Ilfov .

         Scoala dispune total 29  sali de clasa: cu cate 25-30  locuri si 7 laboratoare

( fizica,chimie, biologie,  2 de informatica, agrotehnica si mecanica).Baza materiala cuprinde deasemenea:

               - Sala se sport  cu dotari corespunzatoare   si teren de sport exterior;
               - Biblioteca  scolara;
               - 5 ateliere pentru practica elevilor
               - Internat si cantina scolara;
               - 2 laboratoare de informatica cu un numar de 82 calculatoare

            Cabinetul de asistenta psihopedagogica contribuie la consolidarea unui climat instructiv-educativ optim, centrat pe elev, cu servicii ce se adreseaza elevilor, profesorilor si parintilor.

            Incadrarea scolii ce cuprinde cadre didactice calificate, profesori cu merite deosebite,  actuali inspectori scolari de specialitate si  responsabili de cercuri pedagogice zonale si formatori locali,  astfel:

   •  profesori cu doctorat;
   •  profesori cu masterat si  masteranzi,
   • profesori cu gradul didactic I,
   • profesori cu grad didactic II ,
   • profesori cu definitivatul,
   • 1 profesor debutant;
   • cadrele didactice au peste 90 de credite profesionale in ultimii 5 ani;
   • profesori metodisti;
   • formatori de competente profesionale pe educatia adultilor,
   •  profesori mentori;

In prezent Liceul Tehnologic Pamfil Seicarueste una dintre unitatile scolare reprezentative ale judetului Ilfov. In incercarea de a oferi, pe cat posibil, o calificare care sa se concretizeze intr-o serie de locuri de munca in conformitate cu cerintele pietei fortei de munca, conducerea unitatii scolare, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean a avut si are in prezent o larga paleta de propuneri.

In ceea ce priveste specializarile ele sunt diferentiate si tin cont de ultimele cerinte ale compartimentelor de resurse umane din diferitele unitati economice care au contracte de colaborare cu Liceul Tehnologic Pamfil Seicarusi unde elevii desfasoara practica de specialitate (SC Cefin Logistic, S.C. Casa Rustic, ISCUT).

              In cadrul unitatii noastre scolare sunt reprezentate cele trei filiere: teoretica, vocationala si tehnologica. Cele mai numeroase clase sunt cele pe filiera tehnologica cu urmatoarele specializari si domenii de pregatire: resurse naturale si protectia mediului, economic, servicii, tehnic - mecanic si electric.

            Filiera teoretica este reprezentata prin profilul real, specializarea stiintele naturii, iar filiera vocationala prin specializarea rugby.

Conducerea Liceului  Tehnologic PAMFIL SEICARU CIOROGARLA” isi exprima angajamentul total pentru implementarea, performanta si dezvoltarea continua a sistemului calitatii in scopul de a obtine rezultate care sa raspunda si sa depaseasca asteptarile exprimate ale beneficiarilor nost

II.

FISA de AUTOEVALUARE 

privind 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE SI DE EVALUARE PERIODICA (H.G. nr. 21/2007) si STANDARDELOR DE REFERINTA – (HG 1534/2008)

 

Nr.crt

Indicatori de performanta

Calificativul acordat[1]

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUTIONALA

a)structurile institutionale, administrative si manageriale

1

Existenta, structura si continutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare si planul de implementare)

B

2

Organizarea interna a unitatii de invatamant

B

3

Existenta si functionarea sistemului de comunicare interna  si externa

B

4

Functionarea curenta a unitatii de invatamant

B

5

Existenta si functionarea sistemului de gestionare a informatiei; inregistrarea, prelucrarea si utilizarea datelor si informatiilor.

B

6

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

S

7

Asigurarea securitatii tuturor celor implicati in activitatea scolara, in timpul desfasurarii programului

B

8

Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi.

B

b)baza materiala

9

Existenta si caracteristicile spatiilor scolare

FB

10

Dotarea spatiilor scolare

B

11

Accesibilitatea spatiilor scolare

FB

12

Utilizarea spatiilor scolare

FB

13

Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor administrative

FB

14

Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare

B

15

Accesibilitatea spatiilor auxiliare

FB

16

Utilizarea spatiilor auxiliare

FB

17

Dotarea cu mijloacele de invatamant si cu auxiliare curriculare

B

18

Existenta si dezvoltarea fondului bibliotecii scolare/ centrului de informare si documentare

FB

19

Dotarea cu  tehnologie informatica si de comunicare.

B

20

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare

FB

21

Procurarea si utilizarea documentelor scolare si a actelor de studii

B

c)resurse umane

22

Managementul personalului didactic si de conducere

FB

23

Managementul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic

FB

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCATIONALA

a)continutul programelor de studiu

24

Definirea si ptomovarea ofertei educationale

FB

25

Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunitatii 

FB

26

 Proiectarea curriculumul-ui

FB

27

 Realizarea curriculumul-ui

B

b) rezultatele invatarii

28

 Evaluarea  rezultatelor scolare

B

29

Evaluarea rezultatelor la activitatile extracurriculare  (extra-clasa si extra-scolare)

FB

c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, dupa caz

30

Activitatea stiintifica

B

31

Activitatea metodica a cadrelor didactice

FB

d) activitatea financiara a organizatiei

32

Constituirea bugetului scolii

FB

33

Executia bugetara

FB

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITATII

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii

34

Existenta si aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionala

 

 

B

35

Existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii

FB

36

Dezvoltarea profesionala a personalului

B

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate

37

Revizuirea ofertei educationale si a proiectului de dezvoltare

FB

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii

38

Existenta si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluarii invatarii

B

d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral

39

Evaluarea calitatii activitatii corpului profesoral

B

e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii

40

Optimizarea accesului la resursele educationale

FB

f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii

41

Constituirea bazei de date a unitatii de invatamant

B

g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite

42

Asigurarea accesului  la oferta educationala a scolii

S

h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii

43

Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calitatii

FB

 

III.UNDE VREM SA AJUNGEM?

DIRECTII DE DEZVOLTARE PE CARE UNITATEA NOSTRA SCOLARA LE VA ABORDA:

   • dezvoltarea curriculara si adecvarea ofertei educationale la nevoile comunitatii (locale, regionale si nationale);
   • realizarea, optimizarea, monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational, in general, a domeniului educational ca sistem de asigurare a calitatii in  liceu;
   • atragerea resurselor financiare pentru dezvoltarea scolara si a bazei materiale;
   • autofinantarea prin obtinerea directa de fonduri de catre unitatea de invatamant,  gestionate conform propriilor decizii;
   • promovarea relatiilor comunitare si a imaginii liceului in actualul climat concurential, pentru mentinerea si cresterea prestigiului  sau;
   • promovarea sprijinului  comunitatii fata de nevoile liceului;
   • oferirea de modele eficiente de pregatire pe plan local a resursei umane a scolii noastre;
   • gasirea celui mai adecvat raspuns in rezolvarea nevoilor elevilor, parintilor si ale comunitatii;
   •  incurajarea implicarii parintilor in problemele cu care se confrunta  liceul nostru;
   • extinderea retelei de calculatoare si a retelei de internet astfel incat fiecare elev sa aiba acces la calculator cel putin 4 ore pe saptamana,
   • formarea continua a cadrelor didactice printr-un proiect finantat prin fonduri structurale POS-DRU;
   • dezvoltarea si perfectionarea resurselor umane din scoala;
   • realizarea sau coparticiparea profesorilor in proiecte scolare;
   • diversificarea ofertei activitatilor extracurriculare pentru elevi;
   • colaborarea cu Biserica, cu unitati scolare si alte institutii ofertante de cultura, cu societati comerciale etc. in vederea asigurarii unui parteneriat pentru educatie.

 

                                                                               Material realizat de Doina Tecu
 

ADMINISTRARE SITE:

informatician Patriche-Nichita Cosmin;
ing. Grigorescu Lili-Victoria;
ing. Petrescu Luminita

CONTACT RAPID

 • Adresa:

  Str. Scolii nr 15, Ciorogarla

 • Telefon:

  +4 021.315.91.14

 • E-mail:

  contact@ltpsciorogarla.ro